Oficiul Juridic este componenta care asigură asistență juridică conform legislației în vigoare, specifică domeniilor : procedura civila si contencioasa, achizitiile publice, protectia omului, eliminarea oricaror forme de discriminare.

Principalele atribuții sunt:

  • asigură reprezentarea şi apărarea intereselor instituției în procesele civile, de contencios administrativ, penale sau în orice materie, în faţa instantelor judecătoreşti, a organelor Ministerului Public, a autorităţilor administraţiei publice, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege;
  • formulează cereri de chemare în judecată, promovează căi de atac, renunţă la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor I.P.J. Constanţa  la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie;
  • participă la negocierea sau avizarea contractelor şi altor acte incheiate de unitate, care angajează răspunderea juridică a acesteia;