Structura Financiar este componenta condusă de un contabil șef, aflată în subordinea nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul șef fiind investit cu autoritate decizională asupra personalului care desfășoară activități specifice financiar - contabile. 

Această Structură are ca și atribuții principale următoarele activități:

  • îndeplinește atribuțiile stabilite privind organizarea și ținerea la zi a contabilității, înregistrare cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor legate de intrările și ieșirile de bunuri în/din patrimoniul unității;
  • întocmește la termen situațiile financiare privind execuția bugetului, precum și orice alte informări cu privire la bugetul administrat;
  • efectuează calculul și plata drepturilor de natură salarială acordate polițiștilor și personalului civil, precum și alte drepturi cuvenite acestora, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate spre finanțiare și alte operațiuni ce rezultă din acesta, respectiv încasările și plățile în numerar, emiterea documentelor de încasări și plăți prin trezorerie și bănci comerciale ;
  • exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor în care sunt consemnate operațiuni patrimoniale.