INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN  CONSTANȚA                                Nr. 94473/01.03.2021
Elaborat, responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001                                                     Nesecret
Subinspector de poliție Andreea Iliescu    
 
                                                                                        ANEXA Nr. 10
 
 
                                      RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
 
 
Subsemnatul, subinspector de poliție Andreea Iliescu, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:
x Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
 
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2020.
 
I. Resurse şi proces
 
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
x Suficiente
□ Insuficiente
 
2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:
x Suficiente
□ Insuficiente
 
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
x Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
 
II. Rezultate
 
A. Informaţii publicate din oficiu
 
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
x Pe pagina de internet
x La sediul instituţiei
x În presă
□ În Monitorul Oficial al României
□ În altă modalitate: …………………………………..
 
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
x Da
□ Nu
 
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?
 
a) receptivitate și disponibilitate în relația cu cetățenii; 
 
b) apariția în spațiul public a informațiilor publicate pe site-ul instituției;
 
c) informarea și postarea continua a informațiilor vizate.
 
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
x Da, acestea fiind: - informații actualizate referitoare la activitatea de relații cu publicul și audiențe în    perioada pandemiei; 
- informații actualizate referitoare la situația județului (din punct de vedere al circulației)
□ Nu
 
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
 
x Da
□ Nu
 
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
- colectarea de informații de la structurile specializate
 
B. Informaţii furnizate la cerere
 
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
609 558 51 - 151 458
 
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) -
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 601
c) Acte normative, reglementări -
d) Activitatea liderilor instituţiei 8
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare -
f) Altele, cu menţionarea acestora: -
 
2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)
588 15 542 31 0 130 - 458 - 580 - 8 - -
3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. -
3.2.  –
3.3.  -
 
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1.  -
4.2.  -
 
5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)
6 6 - - - 6 - - - -
5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):
- informații referitoare la datele personale; 
- informații referitoare la procedura din timpul anchetei penale. 
 
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
 
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total
1 0 0 1 2 0 4 6
 
7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri
 
Costuri totale de funcţionare ale compartimentului Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
- - - -
7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
 
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?
x Da
□ Nu
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
 
 
Îmbunătățirea relației inter-instituțională pentru soluționarea eficientă a cerințelor.
 
c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
 
Publicarea pe site și în mass-media a informațiilor de interes public. 
 
Elaborat, responsabil cu aplicarea Legii 544/2001
Subinspector de poliție   ANDREEA ILIESCU