Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia, nr. 106, județul Constanța (lângă Spitalul Militar de Urgență ”Dr.Alexandru Gafencu”  Constanța) recrutează candidaţi pentru admiterea unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R., în raport de locul de domiciliu/reşedinţă, înscris/ă în cartea de identitate a candidaţilor, potrivit opţiunii acestora;

Cererea tip de înscriere, prevăzută în Anexa 1, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidați în mod lizibil, se semnează, se scanează și se transmit, exclusiv în format electronic, în format pdf, la adresa de e-mail resurseumane@ct.politiaromana.ro, în perioada 24.04.2024 – 14.05.2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

 

La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se va atribui codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, va fi completat centrul zonal la care aceștia sunt arondați iar cererea va fi scanată și comunicată candidaților printr‑un e-mail de confirmare, precizându-se și numărul de înregistrare.      

         În situația în care un candidat nu primește confirmarea în termen de cel mult o zi lucrătoare de la transmiterea cererii, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel 0241/502038 sau 0241/502115 iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din bulevardul Mamaia nr. 106, municipiul Constanța, în vederea clarificării.

 

Precizări privind condițiile și criteriile pentru participare la concursul de admitere:

 

          Condiții de înscriere :

          Candidaţii care optează pentru admiterea la unitățile de învățământ postliceal din subordinea I.G.P.R. în sesiunea aprilie – iulie 2024, trebuie:   

 1. să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 2. să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 3. să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specializării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;
 4. să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 5. să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 6. să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 7. să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în MAI completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare; (doar candidații declarați ,,admis” la proba scrisă);
 8. să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

 

Condiţiile legale de recrutare:

 a)  să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 2. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 3. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 4. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să nu  depășească limita de vârstă pentru care polițiștii pot fi menținuți în activitate în conformitate cu  prevederile art. 69 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulteriorare, coroborate cu prevederile Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulteriorare;
 5. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de  

        poliţist;
    g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual

       de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

    Criteriile specifice:
    a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (se realizează cu ocazia examinării medicale);
    b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
    c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

    d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

 

ATENȚIE!

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun  fizic, documentele solicitate, după terminarea înscrierilor, respectiv până la data de 21.05.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 15:00, la sediul I.P.J. Constanța – Serviciul Resurse Umane.

 Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia, conform prevederilor legale.

    

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare (dosar plic de carton) al candidaţilor sunt:

 1. Cererea tip de înscriere, prevăzută în Anexa 1;
 2. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, prevăzută în Anexa 2;
 3. Consimțământul informat privind examinarea medicală;
 4. CurriculumVitae - model  comun european, prevăzut în Anexa 4;

b) diploma de bacalaureat în original și xerocopie (față-verso); candidaţii cărora nu le-a fost eliberată diploma de bacalaureat,  depun o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) Foaia matricolă de la liceu, în original și xerocopie (față-verso) – anexă la diploma de bacalaureat.

 Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

   - copia diplomei echivalente obținute în străinătate;

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

- atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;

e) Copii ale actului de identitate, carnetului/contractului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

f) Copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) Autobiografia prevăzută în Anexa 5;

h) Tabelul nominal cu rudele candidatului, prevăzut în Anexa 6;

i)  3 fotografii tip buletin de identitate 3x4 cm şi o fotografie 9x12 cm;

j) Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, printată față-verso, prevăzută în Anexa 7;

k) Copia permisului de conducere (în cazul în care candidatul posedă acest document);

 

Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate și declarația prevăzuta la Anexa 8.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

 1. Completarea adeverinței medicale eliberată de medicul de familie

Adeverința medicală - față-verso, prevăzută în Anexa 7, va fi completată de către medicul de familie al candidatului, doar față și depusă la dosarul de recrutare. Aceasta se va transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare, medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați INAPT, cu privire la încetarea activităților de recrutare.

 

 1. Evaluarea psihologică

Examinarea psihologică se va realiza de către ofițerii specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 21.05.2024 candidaţii recrutaţi urmând a se informa asupra locului, datei şi orei la care se va susţine evaluarea psihologică, telefonic (0241.502.115 şi 0241.502.038) sau pe site-ul www.ct.politiaromana.ro, secţiunea Carieră – Admitere.

 

Susținerea probelor de admitere

Candidaţii recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța susțin proba eliminatorie de evaluare a performaței fizice la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, aleea Privighetorilor nr. 1-3, în perioada 25.05.2024 – 31.05.2024.

Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al Academiei de Poliție „Alexandru-Ioan Cuza” București.

ATENȚIE! La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

 

 Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024 la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/permisul de conducere/pașaportul iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ. Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 1. media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
 2. nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
 3. nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 4. nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
 5. media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;
 6. media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Rezultatele obținute de candidați se afișează pe site-ul fiecărei instituții de învățământ.

Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia.

Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor, se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

ATENȚIE! Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

  Examinarea medicală

          Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada            19.06.2024 – 12.07.2024.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la I.P.J. Constanța în vederea înmânării adresei către Centrul Medical Judeţean Constanţa al M.A.I., situat pe bld. Mamaia nr. 273, judeţul Constanţa, precum și a copiei adeverinței medicale eliberată de medicul de familie, existentă în dosarul de recrutare.

          Unitățile de învățământ afișează la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Afișarea rezultatelor finale

          Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

          Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 19.07.2024.

 

Candidaţii declaraţi “admis” au următoarele obligaţii:

           -  să depună diploma de bacalaureat, în original, în vederea înmatriculării;

 - să încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor

răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a

copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

 

Recrutarea și selecția candidaților beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele  cu modificările și completările ulterioare, se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. și ale prezentei dispoziții.

 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. cererea scrisă adresată ministrului afacerilor interne, propunerea privind înmatricularea solicitantului şi documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.

Unitatea de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, constituie dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin. (1) şi alin. (2) ale prezentului articol. Dosarul de recrutare se transmite instituţiei de învăţământ şi conţine:

a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I.;

b) adeverinţă care să ateste faptul că solicitantul, copil devenit major, se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani (persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014, cu modificările și completările ulterioare);

c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;

e)  certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

Unităţile de recrutare inventariază informările privind soluționările anterioare transmise de către D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I.. şi informează candidaţii în legătură cu rezervarea locurilor din prezenta sesiune la instituția de învățământ pentru care au optat, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de recrutare.