Inspectoratul de Politie Judeţean Constanța recrutează candidaţi pentru:

                                      

A. INSTITUȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ALE M.Ap.N., pe locurile M.A.I

- Universitatea Națională de Apărare “Carol I” - București

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu

- Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” - București

- Institutul Medico – Militar (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București)

- Academia Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” - Brașov

- Academia Navală „Mircea Cel Bătrân” – Constanţa

 

 

B. INSTITUȚIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR A SRI

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

            - Facultatea de Informaţii

            - Facultatea de Studii de Intelligence

 

 

C. UNITĂȚI DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ALE MApN

- Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești

- Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu

- Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” - Boboc

- Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - Constanța

- Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr” Chitila

Pentru anul de învățământ 2024 – 2025 locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/facultăți/programe de studii, conform Anexei nr. 1 la prezentul anunţ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Atenţie!– Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de recrutare  la instituţiile de învaţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie – august 2024 , vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii.

De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

Înscrierea candidaţilor se realizează exclusiv online, până la data de 19.05.2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, prin transmiterea în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@ct.politiaromana.ro, a următoarelor documente:

-cererea tip de înscriere, prevăzută la anexa nr.  11, completată de către candidat în mod lizibil, semnată și datată;

- consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, prevăzut în anexa nr. 2.

După înregistrarea cererii de înscriere, candidaților li se va comunica (în maxim o zi lucratoare de la înregistrare) de către lucrătorii din cadrul Serviciului Resurse Umane, la adresa de e-mail indicată în cerere, codul unic de identificare ce va folosit pe întreaga procedură de concurs.

Dosarele de recrutare, în volum complet, pentru examenul de admitere pentru instituţiile de învăţământ superiorale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. se depun de candidaţi până la data de 19.06.2024 (orele 14.00), de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 15.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din municipiul Constanța, Bld. Mamaia nr. 106, județul Constanța, după cum urmează:

 Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu fişă medicală şi aviz psihologic pentru candiaţii înscrişi la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.Iprecum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. este 19  iunie 2024.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul 2024;
 7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverinţă care atestă că au susţinut/ vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2024;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declaraţi ADMIS.
 17. Să nu deţină în rezervă un grad militar mai mare de sergent major pentru subofiţeri şi un grad mai mare de sublocotenent pentru ofiţeri
 18. Să deţină/să obţină până la absolvire, permis de conducere categoria ,, B”

     

Suplimentar faţă de condiţiile şi criteriile de mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 2. să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, indiferent de anul absolvirii liceului sau să prezinte adeverinţă care atestă că au susţinut/ vor susţine examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2024;
 7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să aibă o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11.  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. acceptă că activităţile didactice se desfăşoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraş, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00-22.00, în funcţie de programul activităţilor didactice şi atunci cand este cazul de evoluţia contextului pandemic/altor restrictii impuse de autoritatile guvernamentale;
 17. acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar în anumite perioade aprobate;
 18. au parcurs procesul de selecţie desfăşurat de către instituţia beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe ale cărei locuri alege să candideze şi au fost declaraţi APT pentru participarea la concursul de admitere;
 19. îşi exprimă acordul ca, după numirea în funcţie, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licenţă în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unităţile la care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 20. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispoziţiilor din legislaţia în vigoare;
 21. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculaţi doar in conditiile art. 43 din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenta din Academia Nationala de Informatii  „Mihai Viteazul”, care obţin autorizaţia de acces la informaţii clasificate până la data de 30 septembrie 2024;
 22. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 6, alin 6 si ale art. 14, alin. 2 din OME nr. 3693/2023, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.
 23. Să deţină/să obţină până la absolvire, permis de conducere categoria ,,B”

                 Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

 

 

DOSARUL DE RECRUTARE:

Dosarele pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr.11;
 2. cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată Rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, postată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior, sau la  prezentul anunţ –Anexa nr.3.
 3. consimţământ extras cazier judiciar, Anexa nr. 2;
 4. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 4;
 5. C.V. model Europass, Anexa nr. 9;
 6. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferentă (candidaţilor promoţiei 2024 vor aduce adeverinţă de la unitatea şcolară din care să reiasă că este înscris la susţinerea examenului de bacalaureat sesiunea 2024, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3)); pe cale de excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune corespunzătoare anului şcolar 2023-2024 şi care nu prezintă diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ preuniversitar absolvită, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” va prelua datele personale şi rezultatele obţinute din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), în baza acordului scris al candidaţilor respectivi. Declaraţia va fi predată secretariatului comisiei de admitere a specializării pentru a fi introdusă în dosarul de candidat;
 7. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”;
 8. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 9. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă și ale hotărârilor judecătorești privind reabilitarea;
 10. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa  nr. 7);
 11. autobiografia candidatului, Anexa nr.8;
 12. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 13. o fotografie color 9x12 cm;

      14. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, Anexa nr.5, completată  de medicul de familie (faţă) şi verso ( completată de medicul din cadrul Centrului Medical Judeţean Constanța – transmisă de catre unitatea de recrutare);

15. consimţământul informat (Anexa  nr.6 ) şi fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

16. avizul psihologic;

17. dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 250 lei, prin virament bancar, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, beneficiar UM 0418 Bucureşti, cu menţiunea Taxă înscriere licenţă pentru numele şi prenumele candidatului sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de exceptare de la plata taxei (situaţiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt prevăzute în Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de licenţă din Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din 20.03.2024, postată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior);

18. copie permis de conducere (dacă se deţine)

19. două dosare plic.

    Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” menţionează în cererea de înscriere şi facultatea şi specializarea pentru care optează.

Suplimentar, candidaţii la Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite (şi care au promovat probele eliminatorii efectuate la instituţia beneficiară) exprimă ONLINE opţiunea de a participa la concursul de admitere organizat de instituţia de învăţământ superior prin completarea cererii-tip adresată rectorului Academiei.

Formularul, se completează, se scanează în format PDF şi se transmite la adresa de e-mail admiterefi2024@animv.ro admitere2021@animv.ro- Facultatea de Informaţii, specializarea Operatiuni de Intelligence, respectiv la adresa e-mail admitere2021@animv.ro admiterefsi2024@animv.ro -  Facultatea de Studii de Intelligence, specializarea Studii de Securitate si Informatii, în intervalul 03.06.2024 - 15.07.2024.

Dosarele pentru candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.Ap.N, trebuie să cuprindă următoarele acte şi documente:

 1. cererea de înscriere, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 11;
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, completată după modelul stabilit în Anexa nr. 4;
 3. Consimtământ extras cazier judiciar, Anexa nr.2;
 4. C.V. model Europass, Anexa 9 ;
 5. copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole aferente (candidaţilor promoţiei 2024 vor aduce adeverinţă de la unitatea şcolară din care să reiasă că este înscris la susţinerea examenului de bacalaureat sesiunea 2024, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 alin. (2) şi (3));
 6. dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere în instituțiile MApN
 7. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 8. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă sau ale hotărârilor judecătorești privind reabilitarea;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa  nr.7);
 10. autobiografia, Anexa nr.8;

      11. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;

     12. o fotografie color 9x12 cm;

     13. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie,  Anexa nr.5, completată  de medicul de familie (faţă) şi verso ( completată de medicul din cadrul Centrului Medical Judeţean Constanța – transmisă de catre unitatea de recrutare);

 1. consimţământul informat (Anexa  nr.6 ) şi fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;
 2. avizul psihologic;
 3. copie permis de conducere (daca se deţine)

17. două dosare plic.

Suplimentar, candidaţii la instituţiile/unităţile de învăţământ ale M.Ap.N care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite (şi care au promovat probele eliminatorii efectuate la instituţia beneficiară) parcurg procedura de înscriere stabilită în regulamentele/metodologiile întocmite de instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.

       Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opţiuni. În cazul acestor candidaţi fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se depun în dosarele de recrutare în copii certificate pentru conformitate cu originalele de către personalul care a realizat recrutarea.

          Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI EXAMINAREA MEDICALĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I, conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane şi postată pe site-ul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanța (ct.politiaromana.ro , secţiune Carieră – Admitere 2024). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

Examinarea  medicală se realizează doar de candidaţii declaraţi „Apt psihologic” şi se realizează la Centrul Medical Judeţean Constanța după ce vor fi afişate rezultatele la testarea psihologică pe site-ul ct.politiaromana.ro secțiunea Carieră – Admitere 2024. Candidaţii declaraţi „Apt psihologic” se vor prezenta la Centrul Medical Judeţean Constanța pentru examinare medicală, după postarea anunţului  privind planificarea la examinarea medicală pe site-ul unităţii.

Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaţilor, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale-tip. Candidaţii care nu îndeplinesc cerinţele medicale de recrutare nu li se întocmeşte dosar de recrutare şi sunt apreciaţi ca fiind „nepromovaţi”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidaţii care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fişa medicală cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ ale M.A.I.” 

 

 • Candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializările: (1) echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație,.
 • Candidații la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța după susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice, prin planificarea realizată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Pentru acești candidați, în dosarul de recrutare este cuprinsă, suplimentar, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul, pentru obținerea avizului apt îmbarcare.

Pentru aceşti candidaţi în dosarul de recrutare este cuprinsă suplimentar, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul, pentru obţinerea avizului de îmbarcare. Avizul eliberat de structurile specializate, cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestor probe.

 

Examinarea medicală şi evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

 

ÎNSCRIEREA LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ŞI PROBELE ELIMINATORII

Candidaţii care au fost declaraţi “apt psihologic” şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal. Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ.

Atenţie!!!– Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. 2024 şi ale celorlalte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru M.A.I. pentru care I.P.J. Constanța realizează activităţi de recrutare în sesiunea 2024 vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii. De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul unităţii.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N.şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii  prezintă următoarele documente (LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT!):

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

SUSŢINEREA PROBEI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 10.07 - 14.07.2024, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ/formare profesională.

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 140 din 2016 sau în Anexa 31 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

PROBELE DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ pentru care au optat şi pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori şi continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Detalii privind Admiterea 2024 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

ATENŢIE!!!

 La momentul depunerii copiilor, după documentele menţionate candidaţii vor avea asupra lor, originalele acestora în vederea certificării conformităţii cu originalul a documentelor solicitate  potrivit O.U.G. nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Candidații vor folosi pentru înscrierea și constituirea dosarului în volum complet, modelele atașate la prezentul anunț.

 Candidaţii la instituţiile de învătământ ale M.Ap.N. şi la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” întocmesc un dosar suplimentar de recrutare, care rămâne la unitatea de recrutare, în vederea continuării activităţilor specifice de resurse umane, respectiv al obţinerii avizului de acces la informaţii clasificate, în situaţia candidaţilor admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10:00 – 14:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanța – Serviciul Resurse Umane sau la telefon: 0241/502038 și 0241/502115.

Anexele fac parte din prezentul Anunţul.